Lietošanas noteikumi

Šī vietne (“vietne”) pieder INTERPOL ICP CTCO, un uz jebkuru šīs vietnes izmantošanu attiecas šie lietošanas noteikumi. INTERPOL ICP CTCO var pēc saviem ieskatiem grozīt vai pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus jebkurā laikā, atjauninot šīs lapas tekstu.

Zemāk esošā teksta noteikumi attiecas uz visiem elementiem, kas atrodas INTERPOL ICP CTCO tīmekļa vietnē (informācija, logotipi, attēli utt.). Brīdinājuma ziņojumi vai papildu informācija var arī papildināt šos noteikumus, un tie ir attiecīgi pievienoti vai norādīti zemāk

1. Nosacījumi informācijas izmantošanai šajā tīmekļa vietnē

Visa informācija, ko šajā vietnē nodrošina INTERPOL ICP CTCO, ir pieklājīgi pieejama tiem, kas var izvēlēties piekļūt vietnei (“Lietotāji”).

Ja atsevišķos dokumentu un multivides materiālos nav norādīts citādi, šīs vietnes informācijas atkārtota izmantošana (piemēram, g. informācijas, attēlu, dokumentu un materiālu lejupielāde un kopēšana), izņemot meklēto un pazudušo personu personas datus un attēlus, ir atļauta personīgiem nekomerciāliem (informācijas un izglītības mērķiem, kas saistīti ar INTERPOL darbu), ar nosacījumu, ka:

  • Informācija nekādā veidā netiek mainīta;
  • Tiek norādīts dokumenta vai cita materiāla avots;
  • Informācija tiek izmantota tikai saskaņā ar vietnes informācijas un sabiedrības informēšanas mērķiem un ievērojot INTERPOL pamatvērtības un principus;
  • Interpols nav atbildīgs par jebkādām atkārtotas izmantošanas sekām.

Bez iepriekšējas rakstiskas INTERPOL ICP CTCO atļaujas ir aizliegts:

  • vietnei ievietotās informācijas izmantošanai citā veidā, izņemot iepriekšminēto, ieskaitot komerciālu izmantošanu,
  • jebkurā citā vietnē vai citā veidā reproducēt Vietnes informāciju par meklētajām un pazudušajām personām,
  • kopēt, uzglabāt izguves sistēmā vai jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem pārsūtīt Vietnes informāciju jebkurai trešajai pusei, izmantot kādu no datu ieguves, robotiem vai līdzīgiem datu vākšanas un ieguves rīkiem.

Iepriekš minētā vispārējā atļauja informācijas atkārtotai izmantošanai nav piemērojama, ja ir jāiegūst iepriekšēja autortiesību īpašnieka atļauja dokumentu un multimediju materiālu reproducēšanai vai izmantošanai, kā norādīts atsevišķos paziņojumos par autortiesībām.

2. Atruna par INTERPOL ICP CTCO informāciju

INTERPOL ICP CTCO ir ekskluzīvas tiesības mainīt, ierobežot vai pārtraukt Vietnes vai jebkādu tajā sniegtu materiālu vai pakalpojumu sniegšanu.

Lai arī INTERPOL ICP CTCO uzskata, ka informācija, ko tā sniedz šajā vietnē, ir ticama, iespējama ir cilvēku vai tehniska kļūda. Tāpēc INTERPOL ICP CTCO negarantē šajā vietnē sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu, savlaicīgumu vai pareizu secību. Paļaušanās uz informāciju, ko šajā vietnē sniedz INTERPOL ICP CTCO, ir uz paša lietotāja atbildības.

Ne INTERPOL ICP CTCO, ne INTERPOL, ne arī kāds no tā attiecīgajiem aģentiem, darbiniekiem vai informācijas avotiem nav atbildīgs nevienam Lietotājam vai kādam citam par jebkādu neprecizitāti, kļūdu, izlaidumu, pārtraukšanu, dzēšanu, nepilnībām, izmaiņām vai izmantošanu. informāciju, ko šajā vietnē sniedz INTERPOL, vai par tās savlaicīgumu vai pilnīgumu, kā arī viņi nav atbildīgi par jebkādu pakalpojuma pārtraukšanu vai informācijas nesaņemšanu no Lietotāja neatkarīgi no cēloņa vai par jebkādiem no tā izrietošiem zaudējumiem.

Lietotājs īpaši atzīst un piekrīt, ka INTERPOL ICP CTCO nav atbildīgs par jebkura Lietotāja rīcību.

Kā nosacījumu šīs vietnes izmantošanai Lietotājs piekrīt atlīdzināt INTERPOL ICP CTCO par un pret visām darbībām, prasībām, zaudējumiem, zaudējumiem, saistībām un izdevumiem (ieskaitot saprātīgu advokāta atlīdzību), kas rodas no Lietotāja izmantošanas vai nespējas piekļūt šai vietnei, tostarp, bet ne tikai, visas pretenzijas, kas attiecas uz faktiem, kuri, ja tie ir patiesi, nozīmētu, ka Lietotājs pārkāpj šos Lietošanas noteikumus. Iepriekš minētais neietekmē atbildību, kuru nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja Lietotājs nav apmierināts ar kādu materiālu šajā vietnē vai ar kādu no Lietošanas noteikumiem, Lietotāja vienīgais un ekskluzīvais līdzeklis ir pārtraukt Vietnes izmantošanu.

3.  Autortiesības

Autortiesības © INTERPOL ICP CTCOVi
sas tiesības aizsargātas.

Šī vietne un tās saturs (piemēram, teksta dati un multimediju priekšmeti, piemēram, grafika, attēli, audio un video materiāli, fotogrāfijas) pieder Interpolam, tā dalībniekiem, partneriem vai materiālu piegādātājiem, un to aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs vietnes lietotāji apņemas ievērot intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder INTERPOL un attiecīgajām trešajām personām.

Lai iegūtu papildinformāciju par tiesību īpašnieku identitāti un konkrēta priekšmeta lietošanas noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar Ģenerālsekretariātu.

4. Organizācijas nosaukuma, emblēmas, logotipa un karoga izmantošana

INTERPOL ICP CTCO pilns un saīsināts nosaukums, emblēma, logotips un karogs nosaka INTERPOL ICP CTCO identitāti un ir likumīgi aizsargāti.

5. Privātums

Lai nodrošinātu vietnes efektīvu darbību un pakalpojumu sniegšanu, INTERPOL, piekļūstot šai vietnei, no lietotājiem apkopo dažus personas datus (žurnāla informāciju, ierīces un pārlūka informāciju, sīkfailu informāciju).  Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, izlasiet organizācijas konfidencialitātes politiku un sīkdatņu politiku.

6. Atteikšanās no tulkojuma

Šī vietne galvenokārt tika rakstīta angļu valodā. Interpols un ārējās puses, kas nolīgtas līgumā, nodrošina dažu šīs vietnes satura tulkojumus vācu, latviešu un ukraiņu valodā. Tas tiek darīts ar mērķi sniegt informāciju pēc iespējas vairāk šīs vietnes lietotājiem visā pasaulē. Tulkojumu no avota valodas uz jebkuru citu valodu precizitāte vai ticamība netiek garantēta. Ja rodas kādi jautājumi par jebkuras vietnes tulkotajā lappusē sniegtās informācijas precizitāti, lūdzu, skatiet teksta angļu valodas versiju.

7 Hiperteksta saišu atruna

INTERPOL ICP CTCO nav atbildīgs par tādu izbraukuma lapu saturu, uz kurām ir norādes vai saites šajā vietnē vai kurās ir atsauce uz šo vietni.

Lietotājs īpaši atzīst, ka INTERPOL ICP CTCO neatbild par citu Lietotāju, saišu vai trešo personu apmelojošu, aizskarošu, maldinošu vai prettiesisku rīcību un ka visa iepriekšminētā ievainojumu risks pilnībā gulstas uz Lietotāju.

Saites no šīs vietnes uz citām vietnēm vai no citām vietnēm uz šo vietni nenozīmē INTERPOL ICP CTCO apstiprinājumu, un tās tiek sniegtas tikai ērtības labad. Lietotāja pienākums ir novērtēt no citām vietnēm iegūtās informācijas saturu un lietderību.

8. Apstiprinājuma atteikums

Šeit sniegtā atsauce uz īpašiem komerciāliem produktiem, procesiem vai pakalpojumiem, izmantojot preču zīmi, preču zīmi, ražotāju vai citādi, nebūt nenozīmē vai nenozīmē organizācijas apstiprinājumu vai ieteikumu.

9. Privilēģijas un imunitāte

Nekas šajos Lietošanas noteikumos nedrīkstētu tikt uzskatīts par ierobežojumu vai atteikšanos no INTERPOL ICP CTCO privilēģijām un imunitātēm.